Актуално

Енергетиката в Европа – издание 2024 г.

Осветление, отопление, придвижване, производство: енергията е жизненоважна за нашето ежедневие.

Без енергия хората и предприятията не могат да функционират. Включването на компютъра или стартирането на автомобила са действия, които приемаме за даденост, но те представляват последния етап от сложен процес.

Тази публикация помага да се направи по-разбираема сложната тема за енергията. Тя е насочена към нуждите на тези, които не са запознати с енергийния сектор, както и към по-опитните потребители.

Енергийни източници

Този раздел се фокусира върху различните енергийни източници, налични в ЕС – енергията, произведена в ЕС, както и внесената енергия.

43% от енергията, произведена в ЕС през 2022 г., е от възобновяеми източници

Енергиен микс

Енергията, с която разполага Европейският съюз (ЕС), идва от енергия, произведена в ЕС, и от енергия, внесена от трети страни. Ето защо, за да се получи добра представа за общата налична енергия в ЕС, производството на енергия винаги трябва да се разглежда в контекста на вноса.

През 2022 г. ЕС ще произвежда около 37% от собствената си енергия, а 63% ще се внася.

През 2022 г. енергийният микс в ЕС, т.е. наборът от налични енергийни източници, се състои основно от пет различни източника: суров нефт и нефтопродукти (37%), природен газ (21%), възобновяема енергия (18%), твърди изкопаеми горива (13%) и ядрена енергия (11%).

Дяловете на различните енергийни източници в брутната налична енергия варират значително в различните страни от ЕС. През 2022 г. делът на петролните продукти в наличната енергия е най-висок в Кипър (87%), Малта (86%) и Люксембург (61%), докато природният газ е значителен енергиен източник в Италия (37%), Унгария (31%), Ирландия и Нидерландия (и двете по 30%). Възобновяемите енергийни източници имат най-голям дял в Швеция (50 %) и Латвия (42 %), докато ядрената енергия представлява 35 % от наличната енергия във Франция и 26 % в Швеция. Делът на твърдите изкопаеми горива е най-голям в Естония (58 %) и Полша (41 %).

Производство на енергия в ЕС

Производството на енергия в ЕС е разпределено между различни енергийни източници: твърди горива, природен газ, суров петрол, ядрена енергия и възобновяема енергия (като водна, вятърна и слънчева енергия).

Възобновяемата енергия (43% от общото производство на енергия в ЕС) е източникът с най-голям принос за производството на енергия в ЕС през 2022 г. Ядрената енергия (28%) е вторият по големина източник, следвана от твърдите горива (19%), природния газ (6%) и суровия петрол (3%).

През първата половина на 2023 г. цените на електроенергията за домакинствата, включително данъците и таксите, са най-високи в Нидерландия (47,5 евро за 100 kWh), Белгия (43,5 евро) и Румъния (42 евро), докато най-ниските цени са регистрирани в България (11 евро) и Унгария (12 евро).

Делът на данъците и таксите в цената на електроенергията е най-голям в Полша (49%) и Кипър (38%), а най-малък в Ирландия (-82%) и Люксембург (-50%), където стойностите са отрицателни поради субсидиите и облекченията, предоставяни на битовите потребители.

За небитовите потребители цените на електроенергията (без ДДС и други възстановими данъци и такси) през първата половина на 2023 г. варират от 33 EUR за 100 kWh в Румъния до 9,5 EUR за 100 kWh във Финландия.

Енергийни потоци

Енергийният баланс представя енергийните продукти (твърди горива, нефт и нефтопродукти, газ, възобновяеми енергии, ядрена топлина, електроенергия и т.н.) на дадена страна и тяхното производство, преобразуване и потребление от различни видове икономически субекти (промишленост, транспорт и т.н.). Той позволява на потребителите да видят общото количество енергия, извлечена от околната среда, търгувана, трансформирана и използвана от крайните потребители.

Енергийните баланси могат да бъдат представени графично чрез диаграми на потоците (наричани още диаграми на Санки), които позволяват на потребителите да визуализират взаимовръзката между енергийните стоки по по-нагледен и интуитивен начин. Тези потоци могат да бъдат комбинирани, разделяни и проследявани през поредица от събития или етапи на обработка.

Енергийният инструмент на Sankey се основава на поредица от черни възли, свързани с потоци. Възлите представляват събития или процеси (внос, крайно потребление на енергия и т.н.), а потоците в различни цветове – енергийни продукти. Ширината на всеки поток в потока представлява количеството енергия (гориво) в потока.

Енергия и околна среда

Изменението на климата е заплаха за устойчивото развитие. След години на задълбочени изследвания научната общност се съгласи, че емисиите на парникови газове (ПГ), причинени от човека, са основната причина за повишаването на средната температура на Земята през последните 250 години (IPCC, 2014 г.). Емисиите на парникови газове, причинени от човека, са предимно страничен продукт от изгарянето на горива в електроцентралите, автомобилите или домовете. Земеделието и разлагането на отпадъци в депата за отпадъци също са източници на емисии на ПГ.

Емисиите на парникови газове в ЕС намаляват стабилно от 2010 до 2014 г., след което леко се увеличават до 2017 г., след което отново намаляват, но през 2021 г. емисиите се увеличават с 5% в сравнение с 2020 г.

През 2021 г. емисиите на парникови газове в ЕС са 3,5 милиарда тона еквивалент на CO2, което е с 28% по-малко от референтната 1990 г. Договорената цел за 2030 г. е намаление с 55 %, а за 2050 г. – намаление със 100 % (нулеви нетни емисии). За 2040 г. Комисията предложи 90 % намаление като междинна цел.

Емисиите на парникови газове в 24 държави от ЕС бяха под нивата от 1990 г. Най-голямо намаление – между 55 % и 68 % – е регистрирано в Естония, Латвия, Литва и Румъния.

Емисии на парникови газове

Дял на секторите в развитието на емисиите на парникови газове:

През 2021 г. изгарянето на горива от потребителите на енергия (с изключение на транспорта) има най-голям дял (28 %, при 30 % през 1990 г.) в общите емисии на парникови газове, изпреварвайки отраслите за производство на енергия (25 %, при 33 % през 1990 г.) и изгарянето на горива в транспорта (24 %, при 15 % през 1990 г.).

Дял на емисиите на парникови газове по източници, 2021 г.:

Дял на емисиите на парникови газове по източници, 2021 г.

Енергийна ефективност

Един от приоритетите на стратегията за Енергиен съюз е да се повиши енергийната ефективност, главно чрез намаляване на общото потребление на енергия в ЕС и управление на енергията по по-рентабилен начин. Подобряването на енергийната ефективност допринася за постигането на икономии на енергия, опазването на околната среда, смекчаването на изменението на климата и намаляването на зависимостта на ЕС от външни доставчици на нефт и газ.

Конкретно използването на по-малко енергия означава намаляване на първичното енергийно потребление, което представлява общото вътрешно търсене на енергия, и на крайното енергийно потребление, което представлява енергията, действително потребена от крайните потребители, без да се включват нуждите на самия енергиен сектор, както и загубите при преобразуване и разпределение.

През 2022 г. потреблението на първична енергия достигна 1 257 милиона тона нефтен еквивалент (Mtoe). Това е с 1,7% повече от 2020 г., когато потреблението достигна най-ниското си ниво поради въздействието на пандемията, но все пак е второто най-ниско ниво от 1990 г. насам (първата година, за която има данни). Равнището през 2022 г. е на 11,4 % от целта на ЕС за 2030 г. (не повече от 1 128 Mtoe потребление на първична енергия).

Освен това крайното потребление на енергия намалява през 2022 г. (до 940 млн. т.н.е., -2,8 % в сравнение с 2021 г.) до най-ниското ниво от 2014 г. насам, с изключение на 2020 г., която е засегната от пандемията. Равнището от 2022 г. е на 11,2 % от целта за 2030 г. (не повече от 846 Mtoe).

Потребление на първична енергия:

Потребление на първична енергия

Възобновяема енергия

Делът на възобновяемите енергийни източници в потреблението на енергия в ЕС е бил 9,6% през 2004 г., 16,7% през 2013 г. и 23,0% през 2022 г. Единствената година с намаление е 2021 г., когато са отменени ограниченията на COVID-19, свързани с пандемията, което е имало значителен ефект. Настоящата цел на ЕС е до 2030 г. да бъдат достигнати 32 % възобновяеми енергийни източници.

През 2022 г. Швеция ще има далеч най-голям дял на възобновяемите енергийни източници в потреблението на енергия (66,0 %), изпреварвайки Финландия (47,9 %) и Латвия (43,3 %). Най-нисък дял на възобновяемите енергийни източници е отчетен в Ирландия (13,1 %), Малта (13,4 %) и Белгия (13,8 %). Разликите произтичат отчасти от разликите в осигуреността с природни ресурси, най-вече в потенциала за изграждане на водноелектрически централи и в наличието на биомаса.

Политики на ЕС

Европейската зелена сделка е амбициозната политика на ЕС в областта на климата, която има за цел до 2050 г. Европа да се превърне в първия климатично неутрален континент.

Постигането на тази цел ще изисква по-специално действия от всички сектори на икономиката, включително инвестиции в екологосъобразни технологии, декарбонизация на енергийния сектор, осигуряване на по-висока енергийна ефективност на сградите и въвеждане на по-чисти форми на частен и обществен транспорт.

Енергийният съюз е основният инструмент на енергийната политика за осъществяване на промените, необходими за декарбонизиране на енергийната ни система. Целта на Енергийния съюз е да осигури на потребителите в ЕС – домакинствата и предприятията – сигурна, устойчива, конкурентоспособна и достъпна енергия.

За да се гарантира, че политиките и мерките на различни равнища са съгласувани, взаимно допълващи се и достатъчно амбициозни, Енергийният съюз прие силен механизъм за управление, основан на интегрирани национални планове в областта на енергетиката и климата.

В годишния доклад за състоянието на Енергийния съюз се проследява напредъкът, постигнат в прехода към нисковъглеродна, сигурна и конкурентоспособна икономика. В него се посочват и въпросите, на които е необходимо да се обърне допълнително внимание.

Източник: https://ec.europa.eu/eurostat/web/interactive-publications/energy-2024

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *